Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program

Mateřské škola Hrdějovice

 

 

 

 

 

 

Motto: Existují pouze dva druhy odkazů,

které můžeme dětem předat.

Jedním z nich jsou kořeny,

tím druhým jsou křídla.

(Holding Carter)

 

 

 

 

 

 

Filozofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy a položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb, učit je zdravému stravování, uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání a to vše, společnou cestou s rodiči.

 

 

 

Identifikační údaje

Mateřská škola Hrdějovice, Dlouhá 221, Hrdějovice 37361

Zřizovatel: Obecní úřad Hrdějovice

Ředitelka školy: Marie Hofbauerová

Vypracovala: Marie Hofbauerová a kolektiv pg. pracovnic

Číslo jednací: ŠVP/2 94/17

www.mshrdejovice.cz
reditelka@mshrdejovice.cz

č.tel. 387220854

 

 

Obecná charakteristika školy

 

Naše Mateřská škola Hrdějovice byla postavena a zkolaudována v r. 1987 na sídlišti Těšín v obci Hrdějovice, přestěhovala se ze starého objektu v dolní části obce Hrdějovice.
V roce 1996 vstoupila MŠ do právní subjektivity, od tohoto roku je příspěvkovou organizací. Naše mateřská škola leží uprostřed sídliště (250 rodinných domků), je obklopena velikou a zmodernizovanou školní zahradou.
Mateřská škola je pavilónového typu. Původně byla projektována na tři oddělení mateřské školy a dvě oddělení jeslí, které nebyly nikdy otevřeny.
Nyní jsou na mateřské škole dvě oddělení. Kapacita MŠ je 28 dětí na každou třídu. Ve třídě „Sluníček“ jsou děti od tří do čtyř let a ve třídě „Vodníků“ jsou děti starší čtyř let.
Součástí mateřské školy je školní kuchyně a prádelna.

Charakteristika vzdělávacího programu

Vize: MŠ jako základ zdravého životního stylu a ochrany životního prostředí

– pečovat o tělesnou, duševní a společenskou pohodu dětí i zaměstnanců
– spolupráce s rodinou, zapojit ji do činností MŠ (př. třídění odpadu, společné aktivity,..)
– rozvoj estetického cítění a zájem o přírodu

 

Filozofie

Filozofií naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy a položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb, učit je zdravému stravování, uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání a to vše, společnou cestou s rodiči.

Vzdělávací cíle a záměry
– Rozvoj pozitivních citů dítěte ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání zdravého sebevědomí, sebedůvěry a relativní citové samostatnosti)
– Rozvoj schopnosti vytvářet  a rozvíjet citové vztahy k okolí
– Rozvíjet v dětech prosociální chování
– Osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí a osobní pohody
– Vytváření zdravých životních návyků a postojů

Podmínky vzdělávání

Věcné podmínky

Prostory mateřské školy jsou vyhovující, každá třída má svou hernu, pracovní třídu, sociální zařízení a šatnu. Umývárny jsou řešeny tak, aby byl zajištěn bezpečný dohled nad dětmi. Součástí každé třídy je kuchyňka pro přípravu a výdej jídel.

Snažili jsme se, aby třídy byly vybaveny takovým nábytkem, který umožňuje dětem samostatnou volbu hračky s níž si chtějí hrát. Dále se snažíme vytvořit dětem koutky pro jejich hry pomocí uspořádání nábytku a paravánů. Děti si mohou samostatně volit jaké výtvarné materiály budou používat, mají k dispozici inventář hudebních nástrojů a soubor sportovních pomůcek.
Třídy jsou vybaveny dostatkem hraček, her a pomůcek, které jsou pravidelně doplňovány a obměňovány. Tělocvičné nářadí je taktéž doplňováno a v současné době je stav uspokojivý.
Šatny a prostory v mezipatře jsou využívány pro prezentaci prací dětí. Nástěnky ve vestibulu a v šatnách jednotlivých tříd slouží jako informační zdroj pro rodiče.
Zázemí školy je využíváno jako kabinet didaktického materiálu, spojovací chodba mezi pavilony je vybavena několika knihovnami s odbornou a metodickou literaturou. Jak knihovna tak didaktický kabinet jsou stále doplňovány.
Součástí budovy je hospodářský pavilon, kde je zázemí školní kuchyně a školní prádelna. Součástí budovy je také letní třída vybavená sociálním zařízením, které je využíváno při pobytu dětí na školní zahradě.
MŠ obklopuje zahrada dostatečné rozlohy. Zahrada je rozdělena do několika částí (dlážděné hřiště, travnaté hřiště, průlezky, prostor s domečky a pískovištěm, pergola), tak, aby bylo zajištěné dostatečné využití pro všechny děti se zřetelem na jejich bezpečnost. Aby zahrada mohla být využívána v letních teplých měsících je vybavena několika držadly na slunečníky. Hračky a hry jsou na zahradě umístěny v zahradním domku a jsou v dostatečném množství a kvalitě. Děti mají k dispozici  dětská vozítka, tříkolky a koloběžky, samozřejmostí je používání ochranných cyklistických přileb. V celém areálu jsou chodníčky, dopadové plochy u hracích prvků.
Prostory mateřské školy zajišťují bezpečné prostředí, které je soustavně udržováno ve velice dobré kvalitě, splňuje hygienické podmínky a normy dle platné legislativy týkající se čistoty, osvětlení, hluku, alergizujících či jedovatých rostlin. Úkolem do dalších období je nalézt odpovídající řešení pro úpravu oplocení zahrady mateřské školy.

Aktivity školy

 1. Přijímání dětí do mateřské školy (seznámení se základními rysy školy, prohlídka školy,program atd.)
 2. „Den otevřených dveří“ seznámení s prostředím školy, společné divadelní představení
 3. výstavka knih, pomůcek, hraček – prodejní akce
 4. barevné dny v mateřské škole
 5. „Mikulášská besídka“
 6. „Vánoce nanečisto“
 7. „Rej masek“ – Masopust v mateřské škole
 8. „Pyžamový den“
 9. „Čarodějnický den“
 10. návštěva chovatelky se zvířátky ze ZOO Hluboká n, Vlt.
 11. výlet do ZOO
 12. oslava Dne matek – besídka pro maminky
 13. Den dětí s Maxou
 14. Olympiáda
 15. Den dětí – na hřišti
 16. Výměna dětí 2.třídy s dětmi 1.třídy ZŠ
 17. Rozloučení s mateřskou školou: šerpování, posezení společně s rodiči u táboráku
 18. školní výlet
 19. Společný víkend předškoláků se svými rodiči a učitelkami

Další aktivity

–       fotografování dětí

–       výstavky, účast na soutěžích

–       turistické vycházky a výlety

–       divadelní a kulturní představení

–       návštěva muzeí

–       besídky pro rodiče

–       branné vycházky

–       půldenní výlety

–       školní výlet

–       návštěva planetária v Českých Budějovicích

–      víkend  – předškolní děti společně s rodiči

–      výměna dětí 2.třídy. s dětmi 1.třídy ZŠ

–     rozloučení s předškoláky s grilováním na šk.zahradě

 

Způsob omlouvání dětí

Rodiče mohou omluvit nepřítomnost dítěte (např.): osobně ve třídě učitelce popř.telefonicky na čísle:  38 722 08 54  a vedoucí školní stravovny popř.telefonicky na čísle: 777 671 971. Stravné lze také přihlási popř. odhlásit na web. stránkách.

–  V případě náhlé a neplánované nepřítomnosti dítěte je vhodné, aby zákonní zástupci neprodleně omluvili  dítě osobně, telefonicky na čísle 38722054 a do školní jídelny na tel. čísle 777671971, nebo přes internetový portál „Stravovna“. Odhlášení obědů: den předem. První den nepřítomnosti má zákonný zástupce možnost si oběd vyzvednout a to v době 10.30 do 11.00 hod ve školní stravovně

Organizace vzdělávání

Na naší mateřské škole fungují dvě třídy. Děti jsou ve třídách rozděleni podle věku.
Třída „Sluníček“ je umístěna v přízemí a má celodenní provoz.

Ve třídě Sluníček je zapsáno 28 dětí ve věku od 3. do 4. let.
Třída „Vodníků“ je umístěna v prvním poschodí. Třídu Vodníků navštěvuje 28 dětí ve věku od 4. do 6. let.

 

Vzdělávací obsah

Vzdělávací obsah je rozpracován do čtyř hlavních témat podle ročních období. Tato témata jsou rozdělena do 14 integrovaných bloků, které vymezují záměry a cíle jednotlivých témat, činnostní nabídku a výstupy, kterých by měly děti dosáhnout zpravidla na konci předškolního období. Integrované bloky jsou pro všechny pedagogy závazné. Pro jednotlivé třídy jsou integrované bloky rozpracovány v TVP.


Podzimní vítání
– Míša a Ríša ve školce

– Kudy lítá dráček

– Skřítek Šmudlík a víla Čistůtka

Zimní rej
–  Pohádkový advent
– Co viděla sněhová vločka
– Masopust
– Zlobivá kapička

Jarní vstávání
– Co vyroste ze semínka
– Běžel tudy zajíček
– Krteček a jeho kamarádi
– Maminka má svátek

Letní radovánky
– Na koloběžce kolem světa
– Děti slaví svátek
– Moudrá sova Agáta

 

Publikováno v sekci "Dokumenty školy"
RSS 2.0 | Trackback | Comment