Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Hrdějovice
Dlouhá 221, Hrdějovice

IČO: 62537644

IZO: 600056457

 

 

Motto: Existují pouze dva druhy odkazů,
které
můžeme dětem předat.
Jedním
z nich jsou kořeny,
tím
druhým jsou křídla.
(Holding
Carter)

 

 

V Hrdějovicích 30.8.2020

Čj: 70/20

 

 

Obsah:

1. Identifikační údaje o škole           str. 3
2. Obecná charakteristika školy       str. 4
3. Podmínky                                     str. 4
                               3.1. – Věcné podmínky                str. 4
                              
3.2.  – Životospráva                      str. 5
                              
3.3.  – Psychosociální podmínky  str. 6

3.4.  – Organizace                        str.6

3.5. –  Řízení mateřské školy       str. 7

3.6. –  Personální a pedagogické zajištění

3.7. – Spoluúčast rodičů               str.7

 1. Vzdělávání dětí se speciálními potřebami str.8
 2. Vzdělávání dětí nadaných str. 8
 3. Vzdělávání dětí od dvou do tří let str. 9

6.1. – Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let            str. 9

 1. Autoevaluace mateřské školy a hodnocení výsledků vzdělávání str. 9

– Personální zajištění
            -Spoluúčast rodičů
            – Aktivity školy
5. Spolupráce s ostatními organizacemi
6. Organizace vzdělávání
7. Vzdělávací obsah
8. Evaluační systém

– Pravidla pro hodnocení a evaluaci
 – Plán evaluace
9. Použitá literatura

 

 

 


 1. Identifikační
  údaje o škole

 

Název školy:   Mateřská škola Hrdějovice

Adresa školy:  Dlouhá 221, Hrdějovice 373 61

 

Kontakt:             telefon  387 220 854

mob.     733 124 085

 

www.mshrdejovice.cz
reditelka@mshrdejovice.cz

Zřizovatel: Obecní úřad Hrdějovice

Zpracovatelé programu:

Statutární zástupce – ředitelka školy Marie Hofbauerová a kolektiv učitelek mateřské školy

 

Platnost dokumentu: od 1.9.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Doplnění o aktuální data: 30.8.2020 Čj: 51/20
Marie Hofbauerová, ředitelka Mateřské školy Hrdějovice

 

 

 


 1. Obecná
  charakteristika školy 

  Naše Mateřská škola Hrdějovice byla postavena a zkolaudována v r. 1987 na sídlišti Těšín v obci Hrdějovice, byla přestěhována ze starého objektu v dolní části obce Hrdějovice.
  V roce 1996 vstoupila MŠ do právní subjektivity, od tohoto roku je příspěvkovou organizací. Naše mateřská škola leží uprostřed sídliště (250 rodinných domků), je obklopena velikou a zmodernizovanou školní zahradou.
  Mateřskáškolajepavilónovéhotypu.Původněbylaprojektovánanatřioddělenímateřskéškolyadvěodděleníjeslí,kterénebylynikdyotevřeny.

V roce  2008   proběhla celková rekonstrukce budovy mateřské školy: výměna oken, zateplení, rozvody vody, umývárny, toalety, zázemí pro zaměstnance. Rekonstrukce školní kuchyně a veškerého zázemí pro školní kuchyni a její zaměstnance.
Nyní jsou na mateřské škole dvě oddělení. Kapacita MŠ je 24 dětí (se souhlasem zřizovatele 28 dětí) na každou třídu. Pracuje zde deset zaměstnanců.

V přízemí se nachází 1.třída „Sluníčka“ jsou zde děti od tří do čtyř let a v prvním patře 2.třída „Vodníci“   děti jsoustaršíčtyřlet.

Součástí mateřské školy je školní kuchyně a prádelna – v hospodářské budově, která je propojena s budovou školky spojovací chodbou. Celý objekt školky je zabezpečen firmou Patrol, jsou nainstalovány místní telefony a elektrickým zámkem.

Vybavenost tříd odpovídá antropometrickým požadavkům, počtu dětí, požadavkům nového pojetí předškolního vzdělávání. Interiér školy i vybavení nábytkem je průběžně obměňováno podle finančních možností školy. Drobnější hračky a pomůcky v jednotlivých třídách jsou neustále doplňovány. Didaktické materiály jsou uloženy ve třídách a ve stěně na spojovací chodbě.

K budově náleží velká školní zahrada

 1. Podmínky předškolního vzdělávání

   

3.1. Věcné podmínky
Prostory mateřské školy jsou vyhovující, každá třída má svou hernu, pracovní třídu, sociální zařízení a šatnu. Prostory vyhovují skupinovým i individuálním činnostem.

Třídy jsou vybaveny takovým nábytkem, který umožňuje dětem samostatnou volbu hračky, se kterými sichtějíhrát.

Ve třídách jsou vytvořeny hrací  koutky  pomocí uspořádání nábytku a paravánů. Děti si mohou samostatně volit, jaké výtvarné materiály budou používat, mají k dispozici inventář hudebních nástrojů a soubor sportovních pomůcek.
Třídyjsouvybavenydostatkemhraček,herapomůcek,kteréjsoupravidelnědoplňoványa

obměňovány. Tělocvičné nářadí je taktéž doplňováno a v současné době je stav uspokojivý. Umývárny jsou řešeny tak, aby byl zajištěn bezpečný dohled nad dětmi. Součástí každé třídy je kuchyňka pro přípravu a výdej jídel.

Šatny a prostory v mezipatře jsou využívány pro prezentaci prací dětí. Všechny prostory mateřské školy jsou pravidelně vyzdobeny pracemi dětmi a dekoračními předměty, které vyrábějí učitelky mateřské školy, aby prostředí bylo estetické, útulné, podnětné a inspirativní. V šatnách jsou umístěny nástěnky a současně jsou tato místa využívána pro poskytování informací zákonným zástupcům.

Ti mají možnost se o dění a činnostech v mateřské škole dozvědět nejen z pravidelně aktualizovaných nástěnek, ale i z webových stránek mateřské školy, facebookové stránky: „Přátelé MŠ Hrdějovice“, kde se nacházejí i fotografie z činnosti a akcí mateřské školy, aktuální informace.

Zázemí školy je využíváno jako kabinet didaktického materiálu, spojovací chodba mezi pavilony je vybavena několika knihovnami s odbornou a metodickou literaturou. Jak knihovny, tak didaktický kabinet je neustále doplňován.
Součástí budovy je hospodářský pavilon, kde je zázemí školní kuchyně a školní prádelna. Součástí budovy je také letní třída vybavená sociálním zařízením, které je využíváno při pobytu dětí na školní zahradě.
MŠ obklopuje zahrada dostatečné rozlohy. Zahrada je rozdělena do několika částí (dlážděné hřiště, travnaté hřiště, průlezky, prostor s domečky a pískovištěm, pergola, bylinková spirála, vyvýšené záhonky), tak, aby bylo zajištěné dostatečné využití pro všechny děti se zřetelem na jejich bezpečnost. Aby zahrada mohla být využívána v letních teplých měsících je vybavena několika držadly na slunečníky a velkou pergolou, hracími domečky, kuchyňkou v lesíku.

Hračky a hry jsou na zahradě umístěny v zahradním domku a jsou v dostatečném množství a kvalitě. Nově škola pořídila dětská vozítka, tříkolky a koloběžky, k tomu byla zřízena vydlážděná plocha – jediná rovina na školní zahradě, aby byl  umožněn  bezpečný pohyb dětí na vozítkách. Děti mají vždy helmy na hlavách a jsou povinny jezdit pouze v daném prostoru.

Prostory mateřské školy zajišťují bezpečné prostředí, které je soustavně udržováno ve velice dobré kvalitě, splňuje hygienické podmínky a normy dle platné legislativy týkající se čistoty, osvětlení, hluku, alergizujících či jedovatých rostlin. Úkolem do dalších období je nalézt odpovídající řešení pro úpravu oplocení zahrady mateřské školy.

 

3.2. Životospráva

Stravování na naší mateřské škole je zajištěno vlastní školní kuchyní. Hledáme cesty jak nejlépe zajistit kvalitní a zároveň chutnou stravu pro předškolní děti. Jednou z cest je stálé vzdělávání kuchařek a  modernizace vybavení školní kuchyně (např. pořízení konvektomatu).
Stravování se řídí platnou legislativou a směrnicí ředitelky školy o školním stravování. Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava. Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržovány technologie přípravy pokrmů a nápojů. Mezi jednotlivými jídly jsou dodržovány intervaly dle školního řádu. Děti do jídla nenutíme, ale snažíme se, aby vše alespoň ochutnaly.
Svačiny jsou kuchařkou připraveny na tác a děti si samy berou prostírání, tácek, na který si vyberou porci, jak velkou chtějí a hrneček s nápojem.. Obědy jsou dětem vydávány kuchařkou z přípravné kuchyňky. Dětem v 1.třídě je roznášena polévka, pro druhé jídlo si děti chodí k paní kuchařce sami. Vodníci se obsluhují samy a dodržují zásady správného stolování (příbor, ubrousek).
Pitný režim je zajištěn během celého dne. V obou třídách je k dispozici konvice s čajem nebo šťávou či čirou vodou – dle přání dětí.
Našímcílemjevéstdětikezdravémustravovánívespoluprácisrodinou.RodičemajímožnostnavštívitMŠapoobědvatsnámi,dálejsouinformováninanástěnkáchvšatnáchonovinkách,různýchzajímavostechvestravováníaonetradičníchpotravináchajejichdůležitostiprozdravývývojdítěte.

Děti jsou každodenně dostatečně dlouho venku, mají dostatek volného pohybu nejen na zahradě, na procházkách do lesa, popř. dětské hřiště u lesa, ale i v interiéru mateřské školy.

Při nepříznivém počasí je využívána infra sauna, která je v budově mateřské školy. Saunu navštěvují děti po skupinkách šesti s paní učitelkou, strávený čas vyplňují: vyprávění pohádek, hádanky, povídání na aktuální téma atp.

V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku dětí. Pro děti s nižší potřebou spánku mají délku pobytu na lůžku zkrácenou a vyplněnou klidnou prací: kreslení, práce s metod. listy – učí se ohleduplnosti ke svým kamarádům.

Pravidelný denní rytmus a řád je však natolik flexibilní, aby umožňoval organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám dětí a aktuální situaci.

Učitelé se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují tak dětem přirozený vzor.

 

3.3. Psychosociální podmínky

 

 

Nově příchozím dětem nabízíme adaptační režim. Děti se podílejí na vytváření jasných pravidel chování ve skupině tak, aby se ve školce vytvořil kolektiv dobrých kamarádů, kde se všichni cítí dobře.

Všechny děti mají rovnocenné podmínky, postavení, jsou vedeny nenásilně k vytváření přátelských vztahů v kolektivu (prevence šikany) a jiných sociálně patologických jevů.

Učitelé respektují individuální potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají jejich uspokojování. Děti nejsou neúměrně zatěžovány spěchem ani nadměrnou náročností prováděných činností.

Pedagogický styl, jakým jsou děti vedeny, je podporující, sympatizující, projevuje se přímou, vstřícnou empatickou a naslouchající komunikací učitelů s dětmi. Ve vztazích mezi dospělými a mezi dětmi se projevuje vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost, zdvořilost, solidarita, vzájemná pomoc a podpora.

 • Všechny děti mají rovnocenné postavení a žádné z nich není znevýhodňováno ani zvýhodňováno.
 • Volnost a osobní svoboda dětí je dobře vyvážená s nutností dodržovat řád školy a pravidla soužití
 • Dětem se dostává jasných, srozumitelných pokynů.
 • Je uplatňován pedagogický styl s nabídkou
 • Učitel se vyhýbá negativním slovním komentářům
 • Učitel se programově věnuje neformálním vztahům dětí ve  třídě a nenásilně je ovlivňuje

prosociálním směrem

 

 

3.4. Organizace       

 

                   Pravidelný denní rytmus umožňuje učitelům reagovat na aktuální změny a na neplánované situace. Závazné jsou pouze časy na jídlo a odpočinek. Učitelé volí pro děti takové činnosti, které odpovídají jejich věkovým a individuálním potřebám.

Umožňujeme dětem aktivně zkoumat a objevovat okolní svět. Polytechnická výchova se prolíná do všech vzdělávacích oblastí. Děti se vzdělávají pomocí hry a prožitku. Učitelé pracují s dětmi individuálně i ve skupině. Snažíme se o rovnoměrné střídání řízených a spontánních činností.

Dítě má právo si samo vybrat hrací kout, hračku, odmítnout nabízenou hračku, činnost i kamaráda. Děti si mohou vybírat, čemu se chtějí věnovat, ale zároveň musí respektovat určitá pravidla společného soužití, která si společně stanovíme.

 

 • Do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity
 • Je dostatečně dbáno na osobní soukromí dětí (hrací koutky, neúčast na společných činností, soukromí při os. Hygieně atp.)
 • Plánování činností vychází z potřeb a zájmu dětí, vyhovuje IVP a možnostem dětí
 • Pro realizaci plánovaných činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky
 • Nejsou překračovány stanovené počty dětí ve třídě

.

 

 

 

 

 

 

 

Režim dne je stanoven pouze rámcově a flexibilně přizpůsobován momentálním situacím a potřebám dětí:

 

6.00 – 9.30           – mateřská škola zahajuje provoz v jedné třídě pro všechny přicházející děti.

Po příchodu druhé učitelky- děti odchází do své třídy, kde si mohou hrát,

cvičit, kreslit, vyrábět,  zapojit se do připravených činností řízených

učitelkou.     
                               8.30 – 9.00 je připravena přesnídávka

 

9.30 – 11.30          – převlékání, pobyt venku, který je pružně upravován podle počasí – hry na

školní zahradě, vycházky po okolí, poznávací činnosti organizované venku,

pobyt v sauně, pohybové vyžití v interiéru školky.

 

11.30 – 12.00       – převlékání, hygiena, oběd

 

12.00 – 14.00      – odpočinek na lehátku – poslech pohádky, relaxační hudby

13.30 – děti, které nespí, mohou vstávat, věnovat se klidným činnostem –

individuální, skupinová práce s dětmi

 

13.45 – -14.00      – děti postupně vstávají, hygiena, svačina

 

14.15 – 16.30       – hry podle volby dětí, individuální práce s dětmi, činnosti nabízené učitelkou,

aktivity, v případě příznivého počasí – pobyt na školní zahradě.

 

U dětí podporujeme jejich samostatnost, vedeme je ke správným hygienickým a společenským návykům. Směřujeme děti k zájmu poznávat vlastní aktivitou, připravujeme pestrou nabídku činností. Poskytujeme dětem bezpečné, klidné a podnětné prostředí.

 

 

 

3.5. Řízení mateřské školy

V čele školy stojí ředitelka mateřské školy. Při vedení pracovníků školy ředitelka vytváří ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, zapojuje spolupracovníky do řízení mateřské školy, ponechává jim dostatek pravomocí a respektuje jejich názor. Podporuje a motivuje spoluúčast všech členů týmu na rozhodování a zásadních otázkách školního vzdělávacího programu.

Škola se člení na pedagogické pracovníky, provozní a pracovníky školní jídelny.

Vedoucí školní jídelny vede pracovníky kuchyně, zodpovídá za kvalitu stravování. Uklízečky zodpovídají za úklid v budově a na zahradě, kontroluje jejich technický stav, popř. nedostatky hlásí ředitelce školy.

Pedagogický sbor pracuje jako tým, zve ke spolupráci zákonné zástupce dětí.

Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem, se základní školou, místním SDH, místním mysliveckým spolkem, Policií Hluboká nad Vltavou, PPP České Budějovice.

 

 

 

3.6. Personální a pedagogické zajištění

 

Pracovní tým funguje na základě jasně vymezených a společně vytvořených pravidel.

Ředitel podporuje profesionalizaci pracovního týmu, sleduje udržení a další růst profesních kompetencí všech pedagogů, vytváří podmínky pro jejich další systematické vzdělávání.

Služby učitelů jsou organizovány takovým způsobem, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna optimální pedagogická péče o děti.

Všechny pedagogické pracovnice mají předepsanou odbornou kvalifikaci a neustále se vzdělávají v rámci celoživotního vzdělávání, ke vzdělávání přistupují aktivně, jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem. Podle možností a podmínek školy je zajištěno překrývání přímé pedagogické činnosti učitelek ve třídě.

Specializované služby, jako je logopedie, rehabilitace, či jiná péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, ke kterým předškolní pedagog sám není dostatečně kompetentní, jsou zajišťovány ve spolupráci s příslušnými odborníky(speciální pedagogy, psychology, rehabilitačními pracovníky).

 

Pedagogický personál                    4 pg. pracovnice

Provozní zaměstnanci:                  2 pracovnice

Zaměstnanci školní jídelny:         1  vedoucí školní kuchyně

                                                        2    kuchařky  + 1 pomocná síla

 

Systém řízení
Ředitelka školy
2. st. řízení

Vedoucí šk. jídelny                    Pedagogický personál
1. st řízení                                Provozní zaměstnanci

Vedoucí kuchařka
0. st. řízení

Kuchařka
pomocná síla

 

3.7. Spoluúčast rodičů

 • Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči se snažíme vytvářet oboustrannou důvěru a respekt a ochotu spolupracovat
 • Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů, jsou pravidelně informováni o akcích i problémech školy
 • Pedagogové pravidelně informují rodiče o jejich dětech, domlouvají se o společném postupu při výchově dětí
 • Pedagogové chrání soukromí rodin a zachovávají patřičnou mlčenlivost o jejich vnitřních záležitostech, jednají s rodiči taktně, diskrétně a s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi
 • Mateřská škola nabízí poradenský servis a nejrůznější osvětové aktivity v otázkách výchovy a vzdělávání dětí
 • Rodiče jsou vedeni k zájmu o svoje dítě a život mateřské školy
 • Společná odpoledne s rodiči

 

 

 

 1. Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je nutno vytvořit optimální podmínky k rozvoji osobnosti každého dítěte k učení i ke komunikaci s ostatními a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti.

Při vzdělávání  učitelé zahrnují do svých vzdělávacích strategií podpůrná opatření. Podpůrná opatření prvního stupně stanovuje mateřská škola. Od druhého stupně podpory jsou podpůrná opatření stanována školskými poradenskými zařízeními po projednání se školou a zákonnými zástupci dítěte.

Pro děti s příznaky podpůrnými opatřeními prvního stupně zpracováváme plán pedagogické podpory samostatně a pro děti s příznaky podpůrnými opatřeními od druhého stupně individuální vzdělávací plán na základě doporučení školského poradenského zařízení.

Plán pedagogické podpory průběžně aktualizujeme v souladu s vývojem speciálních vzdělávacích potřeb dětí a průběžně vyhodnocujeme. Po třech měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření na základě plánu pedagogické podpory vyhodnotíme, zda podpůrná opatření vedou k naplnění stanovených cílů. Nebude-li tomu tak, doporučíme zákonným zástupcům využít poradenské pomoci školského poradenského zařízení. Individuální vzdělávací plán může být doplňován a upravován v průběhu celého školního roku podle potřeb dítěte. Ve spolupráci se školským poradenským zařízením sledujeme a jednou ročně vyhodnocujeme naplňování individuálního vzdělávacího plánu. Při vzdělávání dětí se speciálními potřebami spolupracujeme s dalšími odborníky, využíváme služby školských poradenských zařízení. Učitelka poskytující podpůrná opatření zajišťuje podmínky s ohledem na vývojové a osobnostní specifika dětí a je vzdělán v oblasti speciální pedagogiky. Podmínky pro vzdělávání dětí odpovídají jejich individuálním potřebám:

 • Uplatňujeme princip diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu. Využíváme speciálních metod a prostředků v souladu se stanovenými podpůrnými opatřeními.
 • Spolupracujeme se zákonnými zástupci dětí, s PPP v Českých Budějovicích.
 • Ve třídě, kde se vzdělávají děti s přiznanými podpůrnými opatřeními je snížen počet dětí v souladu s právními předpisy.
 • Podle stupně přiznaného podpůrného opatření máme zajištěnou přítomnost asistenta pedagoga ve třídě, který poskytuje podporu učitelkám při vzdělávání a podporuje samostatnost a aktivní zapojení dítěte do všech činností uskutečňovaných ve škole.

 

 1. Podmínky pro vzdělávání dětí nadaných

V předškolním věku dítě prochází obdobím nerovnoměrného vývoje. Mnohdy je těžké odlišit při identifikaci nadání dítěte od akcelerovaného vývoje v určité oblasti.

U dítěte, které bude vykazovat známky nadání, doporučíme zákonným zástupcům využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení. Ze závěrů psychologického a speciálně pedagogického vyšetření zpracujeme ve spolupráci se školským poradenským zařízením individuální vzdělávací plán, podle kterého bude dítě vzděláváno. Individuální vzdělávací plán  bude průběžně doplňován a upravován podle potřeb dítěte a jednou ročně vyhodnocován. Vzdělávání dítěte bude probíhat takovým způsobem, aby nadání bylo dále podporováno, byl stimulován rozvoj jeho potenciálu včetně různých druhů nadání a aby se tato nadání mohla ve škole projevit, uplatnit a dále rozvíjet. K tomu účelu můžeme využít rozmanitý didaktický materiál, školní dětskou knihovnu, speciální pomůcky, vzdělávací programy.

 

 1. Vzdělávání dětí od dvou do tří let

Učitelky ve třídě, kde jsou zařazeny děti od dvou do tří let, jsou stabilní, mají pozitivní vztah k dětem této věkové kategorie. Učitelky se v přímé pedagogické činnosti v maximálně možné míře překrývají. Režim dne ve třídě dvouletých dětí je upraven s ohledem na jejich potřeby. Největší prostor je věnován hře dětí. Pro pobyt venku nejčastěji využíváme školní zahradu, popřípadě chodíme na kratší procházky. Děti mají dostatek času na odpočinek, v případě, že spí, nebudíme je.

Ve vzdělávání dětí mladších tří let převládají spontánní činnosti nad řízenými. Nejčastěji uplatňujeme individuální nebo skupinovou formu činnosti. V plné míře akceptujeme vývojová specifika. Při plánování vzdělávací nabídky vycházíme z jednoduchých principů:

 • Jednoduchost
 • Časová nenáročnost
 • Známé prostředí, nejbližší okolí
 • Smysluplnost, podnětnost
 • Dostatek prostoru, času pro volný pohyb, hru dítěte

Při vzdělávání maximálně využíváme metody práce vhodné  pro tuto věkovou kategorii:

 • Situační učení
 • Spontánní sociální učení
 • Nápodoba
 • Prožitkové učení
 • Učení hrou a činnostmi

 

6.1. Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let

            Podmínky pro tuto věkovou skupinu reagují na vývojová specifika, individuální potřeby, možnosti, zájmy těchto dětí. Děti potřebují stálý denní režim, dostatek emoční podpory, zajištění pocitu bezpečí, přiměřeně podnětné prostředí a činností, více individuální péče, srozumitelná pravidla.

 • Dostatečné množství podnětných, bezpečných hraček, pomůcek vhodných pro dvouleté děti
 • Větší počet zavřených, dostatečně zabezpečených skříněk k ukládání hraček – zajištěna bezpečnost dětí, předkládání přiměřeného množství podnětů pro tyto děti
 • Nastavení srozumitelných pravidel pro používání, ukládání hraček, pomůcek.
 • Prostředí poskytuje dostatečný prostor pro volný pohyb, hru, možnost průběžného odpočinku.
 • Zázemí pro zajištění hygieny dítěte
 • V šatně – velké úložné prostory  (náhradní oblečení, hygienické potřeby)
 • Režim dne, který respektuje potřeby dětí (pravidelnost, dostatek času na stravování, odpočinek)
 • Vytvářet podmínky pro adaptaci dítěte v souladu s jeho individuálními potřebami
 • Umožnit dítěti   pomůcky pro zajištění pocitu bezpečí a jistoty
 • Vzdělávací činnosti – v menších skupinkách popř. individuálně
 • Učitel uplatňuje k dítěti laskavě důsledný přístup
 • Aktivně podněcovat pozitivní vztahy, které vedou k oboustranné důvěře a spolupráci s rodinou

Péče o děti od dvou do tří let musí být organizačně a provozně zajištěna v souladu s platnými právními předpisy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Autoevaluace mateřské školy a hodnocení výsledků vzdělávání

 

Evaluační proces a jeho metody používají pedagogické pracovnice hlavně proto,  ne aby porovnávaly a srovnávaly děti s „normou“, ale proto, aby zmapovaly, co dítěti jde, v čem je úspěšné, popř. odhalily talent, ale především zjistit, co činí dítěti problémy, v čem jsou nedostatky, z toho, aby vyvodily důsledky pro svoji práci s tím konkrétním dítětem. Individuální hodnocení dítěte musí vždy vycházet ze znalostí výchozího vývojového stupně a vzhledem k tomu stupni   má být také hodnocen pokrok dítěte.

Z hlediska komplexnosti je důležité sledovat zachování plnění souvztažností mezi RVP,ŠVP, TVP a tím realizace vlastní výchovně vzdělávací práce v souladu s RVP.

 

Evaluační systém a pedagogické diagnostika

 

7.1. Evaluace tematických celků

 • Cíl:         Vyhodnotit naplnění realizaci záměrů, vzájemnou spolupráci a prolínání práce učitelů, soulad třídního vzdělávacího programu se ŠVP a RVP PV.  V případě potřeby stanovit opatření, která při plnění dalšího tematického celku povedou k účelnější a efektivnější realizaci stanovených záměrů.
 • Kdy:        Vždy po ukončení jednoho tematického celku.
 • Nástroje:  Společný rozbor plnění při vzájemné konzultaci učitelů ve třídě.

Zaznamenání závěrů do třídních plánů.

Dle potřeby – záznam do portfolia dítěte.

 • Kdo:         Učitelé.

 

7.2. Evaluace integrovaných bloků

 • Cíl:           Hodnocení realizace a návaznosti jednotlivých tematických celků, návaznost, prolínání a plnění úkolů RVP PV, hodnocení souvztažností TVP – RVP PV.
 • Kdy:         Vždy po ukončení jednoho integrovaného bloku.
 • Nástroje:   Konzultace a vzájemná spolupráce učitelů.

Konzultace učitelů s rodiči.

Pedagogické rady.

Záznam do TVP.

 • Kdo:         Učitelé.

 

 

7.3. Evaluace individuálních plánů

 • Cíl:           Zhodnotit osobní pokroky dětí zařazených do programu integrace.
 • Kdy:         Podle potřeby.
 • Nástroje:  Konzultace s rodiči.

Konzultace s ostatními učitelkami.

Konzultace s PPP v Českých Budějovicích

Záznam o dítěti do portfolia

 • Kdo:        Učitelé

 

 

7.4. Evaluace osobních listů dítěte

 • Cíl:          Vytvořit přehledy o vývojových pokrocích dítěte – portfolio.
 • Kdy:        Dle potřeby, minimálně dvakrát v roce.
 • Nástroje:  Záznamy do portfolia dítěte.

Pedagogická diagnostika u všech dětí.

Vzájemná konzultace učitelů, kteří s dětmi pracují.

Konzultace o vývoji a projevech dítěte s jeho rodiči.

Pedagogické rady.

Stanovení případných opatření zajišťujících rozvoj a vzdělávací pokroky dítěte.

 • Kdo:        Učitelé.

 

 

7.5. Evaluace plnění cílů a úkolů ŠVP, soulad s úkoly TVP a RVP PV

 • Cíl:           Ověřit si, zda úkoly TVP vyplývají z ŠVP a RVP PV. Zhodnotit průběh vzdělávání, především používaných forem a metod práce, naplňování záměrů ŠVP. Posoudit vliv a uplatnění nových poznatků na realizaci a průběh vzdělávání.
 • Kdy:          2x ročně, popřípadě dle potřeby.
 • Nástroje:   Portfolia dítěte.

Evaluace úkolů TVP.

Zjištění a závěry z hospitační činnosti.

Pedagogické rady.

Individuální konzultace učitelů.

 • Kdo:         Učitelé, ředitel.

 

 

7.6. Evaluace průběhu vzdělávání

 • Cíl:            Hodnocení průběhu vzdělávání z hlediska používaných metod a forem práce.
 • Kdy:          Průběžně.
 • Nástroje:   Cílené hospitace.

Konzultace učitel – ředitel.

Nahodilé postřehy.

Pedagogické rady.

 • Kdo:          Ředitel.

 

7.7. Evaluace dalšího vzdělávání učitelů

 • Cíl             Autoevaluace, vliv nových poznatků z DVPP, v případě ze samostudia na průběh

vzdělávání.

 • Kdy:          Průběžně.
 • Nástroje:   Cílené hospitace.

Konzultace učitelé – ředitel.

Pedagogické rady.

Nahodilé postřehy.

Vzájemné hospitace učitelů.

 • Kdo:          Ředitel.

 

7.8. Evaluace podmínek vzdělávání

 

7.8.1. Evaluace personálních podmínek

 • Cíl:             Zhodnotit počet a kvalifikovanost pedagogických pracovníků, počty  všech pracovníků

školy vzhledem k normativu, jejich pracovní vytížení a efektivnost provozu.

 • Kdy:           1x ročně.
 • Nástroje:     Provozní a pedagogické porady.

Kontrolní činnost.

 • Kdo:           Ředitel, vedoucí školní jídelny.

 

7.8.2. Evaluace materiálních podmínek

 • Cíl:            Zhodnotit úroveň materiálního zajištění vzdělávání ve vztahu k naplňování záměrů ŠVP
 • Kdy:          1x ročně.
 • Nástroje:    Pedagogické a provozní porady.

Konzultace ředitel – zaměstnanci (vybavenost vnějších, vnitřních prostor školy)

Konzultace ředitel – vedoucí školní jídelny (vybavenost školní jídelny, kuchyně)

 • Kdo:           Ředitel, zaměstnanci školy.

 

7.8.3. Evaluace ekonomických podmínek

 • Cíl:           Sledování a průběžné vyhodnocování čerpání prostředků státu i zřizovatele, rozbory

hospodaření a účelného využití veškerých finančních prostředků školy.

 • Kdy:         Dle potřeby, minimálně 4x ročně.
 • Nástroje:   Rozbory hospodaření.

Účetní závěrky.

Pedagogické a provozní porady.

 • Kdo:         Ředitel, hospodářka školy.

 

 

 

7.8.4. Evaluace organizačních podmínek

 • Cíl:           Hodnotit efektivnost režimu mateřské školy vzhledem k závěrům ŠVP.
 • Kdy:         1x ročně.
 • Nástroje:   Kontrolní činnost.

Pedagogické a provozní porady.

Dotazník.

Nahodilé postřehy.

 • Kdo:          Ředitel, zaměstnanci školy.

 

 

7.9. Evaluace spolupráce s organizacemi a veřejností

 

7.9.1. Evaluace spolupráce s rodiči

 • Cíl:            Zhodnotit plnění záměrů stanovených ŠVP.
 • Kdy:          1x ročně.
 • Nástroje:    Poznatky ze setkání s rodiči.

Individuální rozhovor s rodiči.

Dotazník.

Pedagogické  a provozní porady.

 • Kdo:          Ředitel, zaměstnanci školy.

 

 

7.9.2. Evaluace spolupráce se základní školou

 • Cíl:            Zhodnotit průběh a výsledky společných akcí, účelnost plánu spolupráce.
 • Kdy:         1x ročně.
 • Nástroje:   Konzultace s učiteli 1.tříd ZŠ

Pedagogické rady.

Konzultace s rodiči.

 • Kdo:         Ředitel, učitelé základní a mateřské školy.

 

7.9.3. Evaluace spolupráce s veřejností

 • Cíl:           Zhodnotit účelnost a kvalitu záměrů ŠVP ve vztahu k veřejnosti.
 • Kdy:         1x ročně.
 • Nástroje:   Akce pro veřejnost (zřizovatele).

Konzultace se zástupci zřizovatele, spoluobčany.

Články do místního Zpravodaje.

 • Kdo:         Ředitel.

 

 

Charakteristika vzdělávacího programu

Vize: jako základ zdravého životního stylu a ochrany životního prostředí

– pečovat o tělesnou, duševní a společenskou pohodu dětí i zaměstnanců
– spolupráce s rodinou, zapojit ji do činností MŠ (př. třídění odpadu, společné aktivity,..)
– rozvoj estetického cítění a zájem o přírodu

Filozofie
Filozofií naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy a položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb, učit je zdravému stravování, uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání a to vše, společnou cestou s rodiči.

Vzdělávací cíle a záměry    
– Rozvoj pozitivních citů dítěte ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání zdravého sebevědomí, sebedůvěry a relativní citové samostatnosti)
– Rozvoj schopnosti vytvářet  a rozvíjet citové vztahy k okolí
– Rozvíjet v dětech prosociální chování
– Osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí a osobní pohody
– Vytváření zdravých životních návyků a postojů

 

Vzdělávací obsah
Vzdělávací obsah je rozpracován do čtyř hlavních témat podle ročních období. Tato témata jsou rozdělena do 4 integrovaných bloků, které vymezují záměry a cíle jednotlivých témat, činnostní nabídku a výstupy, kterých by měly děti dosáhnout zpravidla na konci předškolního období. Integrované bloky jsou pro všechny pedagogy závazné (Ne časově, ale tématicky)

Pro jednotlivé třídy jsou integrované bloky rozpracovány v TVP.


Podzimní vítání
– Míša a Ríša ve školce

– Kudy lítá dráček

– Skřítek Šmudlík a víla Čistůtka

Zimní rej
–  Pohádkový advent
– Co viděla sněhová vločka
– Masopust
– Zlobivá kapička

Jarní vstávání
– Co vyroste ze semínka
– Běžel tudy zajíček
– Krteček a jeho kamarádi
– Maminka má svátek

Letní radovánky
– Na koloběžce kolem světa
– Děti slaví svátek
– Moudrá sova Agáta

Publikováno v sekci "Dokumenty školy"
RSS 2.0 | Trackback | Comment