ŠKOLNÍ ŘÁD

I. Právní souvislosti: o zákon č.561/2004 Sb.,

– předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

– vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění o zákon č. 258/2000 Sb.,

– ochraně veřejného zdraví, v platném znění

–  vyhláška 107/2005 Sb.,

– školním stravování, v platném znění o zákon 117/1995 Sb.,

– státní sociální podpoře, v platném znění  Úmluva o právech dítěte, v platném znění

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program

1.1. Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“)

a)    podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,

b)    podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,

c)    podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem,

d)    podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte,

e)    vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,

f)     napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání,

g)    poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami,

h)    vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí

1.2. Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole.

1.3. Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 školského zákona a řídí se platnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními Školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen „Vyhláška o MŠ“) v platném znění..

II. Úvodní ustanovení

Ředitelka Mateřské školy Hrdějovice na základě ustanovení § 30, odst.1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydává jako statutární orgán Školní řád pro mateřskou školu Hrdějovice.

Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců v MŠ a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů mezi zákonnými zástupci a pedagogickými pracovníky.

III. Práva a povinnosti zákonných zástupců a dětí

 

Zákonní zástupci dětí mají právo na:

– diskrétnost a ochranu informací týkajících se jejich osobního a rodinného života

– po dohodě s učitelkou mohou být přítomni výchovným činnostem ve třídě

(v adaptačním období)

– konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy

– přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy

– projevit připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy

– na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte, o jeho individuálních pokrocích v rozvoji učení

– vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dětí, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována odpovídající pozornost

– na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání jejich dětí.

Zákonní zástupci dětí jsou povinni: zajistit, aby dítě docházelo řádně do školy

-na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání otázek týkajících se vzdělávání dítěte, informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

– řádně a včas omlouvat nepřítomnost dítěte,

– oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 školského zákona a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích  po celou dobu docházky dítěte do mateřské školy předávat děti učitelkám do tříd osobně.

– Zákonný zástupce je povinen řádně a včas platit úhrady za předškolní vzdělávání (viz. Oznámení o výši úplaty za předškolní vzdělávání) a za stravování dítěte (viz. Provozní řád školní jídelny). Nebudou-li tyto platby zákonným zástupcem opakovaně hrazeny řádně a včas, může to být důvod pro ukončení předškolního vzdělávání jeho dítěte v Mateřské škole Hrdějovice.

Dítě má právo:  na vzdělávání a školské služby podle školského zákona, na vzdělávání a výchovu směřující k rozvoji všech jeho schopností a dovedností,

– na volný čas a hru a na stýkání se s jinými dětmi a lidmi,

– na ochranu před prací, která ohrožuje jeho vývoj a zdraví,

– na zvláštní péči a výchovu v případě postižení,

– na předškolní vzdělávání a výchovu směřující k rozvoji jeho osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností,

– na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání.

– být respektováno jako jedinec ve společnosti,

– na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání,

– na ochranu před jakoukoli formou diskriminace, před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím, urážením, zneužíváním, či jinými sociálně patologickými jevy,

– na svobodu slušného a kultivovaného projevu, svobodu myšlení, svědomí a náboženství.

Povinnosti dětí:

– dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž bylo seznámeno,

–  plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem, případně dalších zaměstnanců školy,

– chovat se slušně k dospělým a k ostatním dětem školy

– chovat se tak, aby neohrozilo zdraví svoje, ani jiných osob, vyvarovat se násilí a projevů agresivity

– nepoužívat neslušné výrazy ve slovním projevu

–  nepoškozovat majetek školy ani ostatních dětí.

IV. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

–  Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla ve věku od 3 do 6 let, nejdříve však od 2 let.

– Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května. Termín zápisu stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem a informuje o tom veřejnost způsobem v místě obvyklým (tj. vyvěšením na nástěnce v MŠ, na obecní vývěsce, na internetových stránkách www.mshrdejovice.cz

–  Ředitelka školy stanoví kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004Sb.,

–  K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (povinná předškolní docházka dle § 34 školského zákona).

– Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti zákonných zástupců ředitelka Mateřské školy Hrdějovice dle zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, a na základě vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění.

–  Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a tiskopis evidenčního listu obdrží zákonní zástupci v mateřské škole.

–  O přijetí dítěte rozhoduje ve správním řízení ředitelka školy. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy vydává do 30 dnů po podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

–  Zákonní zástupci předávají ředitelce školy vyplněnou dokumentaci o dítěti ve stanoveném termínu. –  Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (dle §50 zákona č.258/2000 Sb.). To se nevztahuje na děti s povinností předškolního vzdělávání.

– Všechny nové děti je možno přijmout na zkušební pobyt na dobu maximálně tří měsíců

Požadavkem mateřské školy na dítě je myšleno, že se dítě umí napít z hrnečku, je schopno samo se najíst, má osvojeny základní hygienické návyky (smrká, samo si dojde na záchod nebo si řekne dospělému, nepoužívá pleny), částečně se umí samo obléci i psychická vyzrálost dítěte.

– O přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 školského zákona rozhodne ředitel školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.

–  Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy.

V. Povinnost předškolního vzdělávání (§34a školského zákona)

–  Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje dle § 34a, odst. 1) školského zákona, tzn. na státní občany ČR pobývající na území ČR déle než 90 dnů a na občany jiného členského státu EU, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů. Dále se vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Nevztahuje se na děti s hlubokým mentálním postižením.

–  Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Tato povinnost není dána ve dnech připadajících na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách vydaného MŠMT. Právo dítěte vzdělávat se ve škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno, není předchozí větou dotčeno

–  V souladu s vyhláškou č.14/2005 Sb., v platném znění je povinné předškolní vzdělávání stanoveno v rozsahu nepřetržitých 4 hodin ve dnech uvedených v bodě předchozím. Začátek doby podle věty první je stanoven od 8 hodin (tzn. do 12 hodin).

 

 

 

VI. Omlouvání dětí s povinností předškolního vzdělávání

–  Omlouvání nepřítomnosti dítěte viz. kapitola XI. – omlouvání.

– Rodič je povinen dítě omluvit nejpozději do 2 dnů od začátku nepřítomnosti (nejlépe neprodleně). Nebude-li dítě omluveno do 2 dnů, bude zákonný zástupce vyzván ředitelkou (učitelkou). Dítě musí omluvit nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

–  O omluvě bude proveden záznam v „Omluvném listě dítěte“, kde bude uvedeno datum a důvod nepřítomnosti, podpis rodiče + záznam o omluvě telefonem, SMS zprávou, emailem.

–  Dle §34a odst.4) školského zákona je ředitelka školy oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.

–  V době jarních a hlavních (letních) prázdnin nemusí být nepřítomnost dítěte omluvena (viz. §34a odst.3 školský zákon).

–  Dítě lze omluvit osobně, telefonicky, SMS zprávou. o V případě, že dítě nebude omluveno ani po výzvě, je ředitelka školy oprávněna kontaktovat pracoviště OSPOD.

VII. Jiný způsob plnění povinnosti předškolního vzdělávání (§34a odst.5 školského zákona)

– Zákonný zástupce může pro dítě v odůvodněných případech zvolit jiný způsob povinného předškolního vzdělávání.

–  Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí:

a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy,

b) vzdělávání v přípravné třídě ZŠ a ve třídě přípravného stupně ZŠ speciální podle § 47 a 48a školského zákona,

c) vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona. o Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem podle písmene

b) nebo c) tohoto článku, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání.

VIII. Individuální vzdělávání dítěte (§34b šk. zák.)

–  Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku (do konce května).

V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

–  Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat: jméno a příjmení dítěte, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte, dále uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno a důvody pro individuální vzdělávání dítěte (§34b odst.2 šk. zák.).

– Ředitel školy pak doporučí zákonnému zástupci dítěte oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno.

–  Škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání.

–  Ověřování bude probíhat ve škole za přítomnosti paní učitelky a ředitelky školy. Bude se konat v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku nebo od zahájení individuálního vzdělávání dítěte v termínu stanoveném školou po domluvě se zákonným zástupcem dítěte při zahájení individuálního vzdělávání dítěte.

–  Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření.

–  V případě zákonným zástupcem omluvené neúčasti dítěte na ověřování je školou stanoven náhradní termín do 5 pracovních dní.

–  Ředitel školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu. Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek.

–  Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte jej nelze opětovně individuálně vzdělávat.

– Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek podle § 16 odst. 2 písm. d) školského zákona a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

IX. Ukončení předškolního vzdělávání

–  Ředitel školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže:

a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,

b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,

c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,

d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

–  Zákonný zástupce může ukončit docházku svého dítěte do mateřské školy, a to i bez uvedení důvodu po písemném oznámení této skutečnosti vedení školy s uvedením data ukončení docházky a podpisem zákonných zástupců. Současně je nutné vyrovnat všechny finanční a jiné závazky vůči mateřské škole.

X. Evidence dítěte

–  Před nástupem dítěte do MŠ předají zákonní zástupci učitelce „Evidenční list dítěte“, ve kterém bude vyplněno:

a) jméno a příjmení dítěte

b) datum a místo narození

c) rodné číslo

d) státní občanství

e) zdravotní pojišťovna

f) jméno a příjmení zákonného zástupce a další osoby pověřené vyzvedáváním dítěte

g) místo trvalého pobytu

h) telefonické spojení na zákonného zástupce

–  Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do „Evidenčního listu“ dětský lékař, a to před nástupem (nebo v době zápisu) dítěte do mateřské školy. Bez tohoto potvrzení nelze dítě do MŠ přijmout. Vyjma dětí s povinností předškolní docházky.

–  Zákonní zástupci nahlásí v mateřské škole každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména místo trvalého pobytu a telefon a změny zdravotního stavu dítěte, které by mohly mít vliv na další vzdělávání dítěte v MŠ).

–  Veškeré informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

XI. Provoz mateřské školy

–  Provoz mateřské školy je celodenní od 6,00 do 16,30 hodin.

–  Aby se nenarušovala práce s dětmi, je vhodný příchod nejpozději do 8.00 hod.

Po dohodě lze přivést dítě (vyjímečně) i během dne.

–  Dopolední svačina 8.30 – 9.00 hod

–  Oběd 11.30 – 12.00 hod.

–  Odchod po obědě do 12,15 hodin.

–  Odpočinek 13.00 – 14.00 hod.

–  Odpolední svačina 14.00 – 14.30 hod.

–  Ukončení denního provozu v 16.30 hod.

– Zabezpečení budovy: z bezpečnostních důvodů je mateřská škola opatřena el.

zámkem, po ohlášení jména dítěte popř. rodiče, je umožněn vstup do mateřské

školy.

–  V případě náhlé a neplánované nepřítomnosti dítěte je vhodné, aby zákonní zástupci neprodleně omluvili  dítě osobně, telefonicky na čísle  775 843 631 a do školní jídelny na tel. čísle 777 671 971, nebo přes internetový portál „Stravovna“. Odhlášení obědů: den předem. První den nepřítomnosti má zákonný zástupce možnost si oběd vyzvednout a to v době 10.30 do 11.00 hod ve školní stravovně.

– Veškeré informace o připravovaných akcích v mateřské škole  jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách, na web. stránkách mateřské školy  Doporučujeme zákonným zástupcům pravidelně sledovat nástěnky.

–  Režim dne v MŠ je uvolněný. Všechny činnosti jsou prováděny formou hry s přihlédnutím k individuálním potřebám dětí.

–  Informaci o přerušení nebo omezení provozu MŠ v měsíci červenci a srpnu zveřejní ředitelka mateřské školy nejméně 2 měsíce předem po projednání se zřizovatelem na přístupném místě. O přerušení během školního roku (po souhlasu zřizovatele) informuje ředitelka zákonné zástupce v co nejkratší možné době.

–  Osobní věci dětí je vhodné označit značkou nebo podepsat (pyžamo, přezůvky, oblečení pro pobyt venku, tepláky či zástěrku pro pobyt ve třídě,). Doporučujeme věci podepsat zvláště u malých dětí. Předejdete tak záměně osobních věcí.

–  Je možno, aby dítě mělo jiné oblečení do třídy a jiné pro pobyt venku (je třeba brát zřetel na samostatnost dítěte při oblékání). Oblečení je uloženo v šatně na místě označeném značkou dítěte. Doporučujeme dát dětem do sáčku dostatečné množství náhradního oblečení.

–  Jako přezůvky do mateřské školy  nejsou vhodné pantofle. Doporučujeme látkové bačkory s gumovou podrážkou, nebo jinou obuv (např. sandály), která drží dětem pevně na noze a neklouže na linu.  Pro pobyt venku nedávejte dětem gumové nebo jakékoliv pantofle.

– Před odpočinkem si děti čistí zuby, proto musí mít svůj kartáček na zuby a kelímek na vodu (také označené). Zubní pastu NE.

–   Ve čtrnáctidenních intervalech v pátek si zákonní zástupci odnesou domů  na vyprání pyžamo v případě potřeby i častěji. Ložní prádlo je měněno  ve čtrnáctidenních intervalech. Jestliže dojde ke znečištění ložního prádla během tohoto intervalu, odnáší si prádlo rodič k vyprání domů.

XII. Platby v mateřské škole

Úplata za předškolní vzdělávání

–  Výše školného je neměnná po celou dobu daného školního roku :1.9. – 31.8. daného školního roku.

–  Výši úplaty za předškolní vzdělávání na další školní rok zveřejní ředitelka MŠ do 30.6. končícího   šk. roku. Viz. Oznámení o výši úplaty za předškolní vzdělávání dětí v Mateřské škole Hrdějovice.

–  Vzdělání v posledním ročníku i při odložené školní docházce se poskytuje bezúplatně.

–  Osvobozen od úplaty bude: – zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci

v hmotné nouzi – zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči – rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo – fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy (nárok na osvobození od úplaty se uplatňuje písemně).

–  V okamžiku, kdy zákonnému zástupci zanikne nárok na sociální příplatek, je povinen tuto skutečnost nahlásit ředitelce školy a následně hradit úplatu za předškolní vzdělávání podle pravidel daných v Mateřské škole Hrdějovice.

–  Úplata za předškolní vzdělávání za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce, pokud ředitelka mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem jiný termín úhrady.

– Jestliže neprojde platba v daném termínu, je možnost platbu složit v hotovosti do pokladny mateřské školy.

 

 

Úplata za stravování dětí

–  Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě se zákonnými zástupci způsob a rozsah stravování dítěte, a také způsob úhrady stravného.

– Aktuální výše stravného je uvedena v Oznámení o výši stravného v Mateřská škola Hrdějovice.

–  Zákonní zástupci uhradí stravu bezhotovostně ze svého účtu na základě souhlasu s inkasem (proběhne  do 15.dne následujícího měsíce).

–  Ve výjimečném případě (rozhodne ředitelka mateřské školy po dohodě se zákonným zástupcem) lze stravné hradit hotově do pokladny MŠ, a to do 5. dne v následujícím měsíci.

XIII. Stravování

–  Strava se připravuje ve vlastní kuchyni.

–  Přihlašování a odhlašování obědů provádí zákonný zástupce dítěte den předem osobně nebo telefonicky u vedoucí školní stravovny, nebo přes internetové připojení. Informaci ohledně práce s web. stránkami, na kterých si mohou rodiče sami přihlásit popř. odhlásit stravné pro své dítě  obdrží každý rodič, vzor přiložen v iz příloha č. 1. Při náhlém onemocnění dítěte si lze vyzvednout jídlo pouze první den nemoci dítěte, na ostatní dny je dítě ze stravování automaticky odhlášeno. Jídlo lze v tomto případě vydat do jídlonosiče a je nutné si ho vyzvednout do 11.00 hod. ve školní stravovně. Déle nelze jídlo skladovat!

–  Před dalším příchodem do MŠ je nutno dítě den předem přihlásit telefonicky, osobně nebo přes internetové připojení.

–  Neodhlášené a nevyzvednuté obědy propadají.

–  Je-li dítě ve škole přítomno v době jídla, stravuje se VŽDY.

XIV. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

–  Za bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají pedagogické pracovnice, a to od doby převzetí od jejich zákonného zástupce až do doby předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření, vystaveného zákonným zástupcem dítěte. Pověřenou osobou může být i starší sourozenec.

–  Pedagogické pracovnice se chovají tak, aby předcházely úrazům dětí a zajistily tak bezpečný pobyt dětí ve škole.

–   Při prvním vstupu do mateřské školy má dítě právo na individuálně přizpůsobený adaptační režim, tzn. že se zákonní zástupci mohou s ředitelkou a učitelkou dohodnout na nejvhodnějším postupu, popř. rodiče mohou pobýt s dítětem ve třídě po určitou dobu (je nutno zhodnotit reakci dítěte na pobyt rodiče).

– Do mateřské školy mohou zákonní zástupci přivést pouze děti zdravé, které nemají žádné příznaky nemoci či infekce.

Žádáme, aby dítě zůstalo doma v případě těchto problémů:

a)      zvýšená teplota, horečka, kašel, akutní rýma, červené oči

b)      bolest – ucha, krku, při močení, v oblasti břicha

c)      průjem nebo zvracení

d)     zvětšené mízní uzliny, vyrážky

e)      hnidy, vši a jiné parazité

f)       výskyt infekčního onemocnění v rodině

g)      má sádru, dlahu, případně ortézu.

h)      povrchové zranění ošetřené lékařem šitím

–  Pokud učitelky při předávání dítěte zpozorují některý z výše uvedených příznaků, mají právo odmítnout přijetí dítěte do mateřské školy.

– V případě pochybností o zdravotním stavu dítěte a v zájmu ochrany zdraví ostatních dětí může učitelka, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, právo požádat zákonného zástupce o návštěvu dětského lékaře a doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení.

Trvalý kašel, průjem, zvracení – to jsou příznaky nemoci, i když dítě nemá teplotu,  Děti nemocné se samy necítí dobře, běžný režim je pro ně zátěží a zároveň přenášejí infekci na další zdravé děti v kolektivu.

–  V případě akutních infekčních stavů nepodáváme dětem žádné léky (antibiotika, kapky proti kašli, proti rýmě apod.)

–  Podávání léků viz. Příloha č.2„ Směrnice o podávání léků v mateřské škole“

–  Při předání dítěte učitelce sdělí zákonní zástupci pravdivě zprávu o zdravotním stavu dítěte, resp. o problémech, které mělo předešlý den či noc.

–  Prosíme o maximální ohleduplnost ke zdravým dětem, ale i k personálu školy!

–  Výskyt každého infekčního onemocnění v rodině hlásí zákonní zástupci ihned ředitelce školy popř. učitelce (neštovice, žloutenka, mononukleóza, spála aj.).

–  Při výjezdních akcích školy je nutné informovat učitelky na třídě o případných zdravotních problémech dítěte (např. alergické reakce, zažívací potíže při jízdě autobusem..).

–  Při náhlém onemocnění dítěte v mateřské škole jsou zákonní zástupci telefonicky informováni o daném stavu věci a jsou povinni si dítě co nejdříve z mateřské školy vyzvednout (je nutno oznamovat změny telefonních čísel!!!).

–  V případě školního úrazu je pedagogická pracovnice povinna zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následného lékařského vyšetření či ošetření (rtg. aj.). Zákonní zástupci jsou vyrozuměni bezodkladně.

–  Učitelky nesou odpovědnost za dodržování hygieny, přiměřené větrání, vhodné oblečení dětí ve třídě i venku. Dbají na dodržování pitného režimu dětí, přizpůsobují délku pobytu venku daným klimatickým podmínkám (sluneční záření, vítr, mráz). Pokud to podmínky nedovolují, ven s dětmi nevychází.

–  V celém objektu mateřské školy (budova i přilehlé prostory školní zahrady) je zákaz kouření, požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek, a to v souvislosti se zákonem č.379/2005 Sb.

 

XV. Režim při akcích konaných mimo školu

–  O akcích konaných mimo školu jsou rodiče předem informováni prostřednictvím nástěnky v mateřské škole

–  Pro zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo vzdělávání stanovila ředitelka mateřské školy na 1 učitelku počet 20 dětí. V případě zařazení dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo dětí mladších tří let 12 dětí.

–  Výjimečně lze zvýšit počet dětí v prvním případě nejvýše o 8, ve druhém nejvýše o

XVI. Ochrana před sociálně patologickými jevy, diskriminací, násilím nebo nepřátelstvím

V rámci ŠVP jsou děti přiměřenou a nenásilnou formou vedeny a seznamovány se zdravým způsobem života, zdravou výživou (zařazujeme do jídelníčku), s nebezpečím závislostí (alkohol, kouření, virtuální závislosti), s problematikou vandalismu. Během pobytu dětí v mateřské škole sledujeme vzájemné vztahy dětí a snažíme se negativní projevy zachytit již v jejich počátcích. Za důležitou prevenci považujeme vytvoření příznivého pozitivního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí. Ve všech prostorách MŠ platí přísný zákaz kouření, požívání alkoholu a jiných návykových látek.

Pedagogický pracovník může odmítnout vydat dítě:

–   rodiči či jiné pověřené osobě, která jeví vjemově poznatelné známky nezpůsobilosti k vyzvednutí dítěte

–         rodiči či jiné pověřené osobě při podezření, že dotyčná osoba je pod vlivem drog, omamných látek nebo jinak nezpůsobilá převzít dítě.

–         pokud je po rozvodu dítě výhradně svěřeno do péče jednoho z rodičů, nebude druhému z rodičů dítě vydáno bez písemného souhlasu rodiče pověřené výchovou

–         pokud není soudně upraveno, komu je dítě svěřeno do péče, jsou práva obou rodičů naprosto totožná a právo vyzvednout dítě mají oba rodiče

Za tímto účelem rozvedení rodiče doloží ředitelce školy kopii pravomocného rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče, jinak ředitelka postupuje tak, jako by rodiče rozvedeni nebyli.

XVII. Zacházení s majetkem školy ze strany dětí

Děti jsou po celou dobu pobytu v MŠ vedeny k šetrnému zacházení s majetkem školy. V případě poškození bude tato záležitost projednána se zákonným zástupcem dítěte a po dohodě požadována oprava nebo náhrada škody v co nejkratším termínu.

XVIII. Hračky a cennosti v mateřské škole

nedoporučujeme, aby si děti do mateřské školy nosily vlastní hračky

hračku si může ponechat dítě v mateřské škole výhradně po dohodě zákonného

zástupce s učitelkou, učitelka má právo hračky ve třídě odmítnout

pokud si dítě hračku v mateřské škole ponechá, pak za ni nese zodpovědnost dítě

i rodič, toto neplatí pro nově příchozí nejmladší děti po dobu adaptace (2 měsíce)

veškeré cennosti (drahé hračky, zlaté náušnice, řetízky, přívěsky apod.), které si dítě    do mateřské školy přinese, má dítě na zodpovědnost zákonných zástupců a škola   nenese žádnou zodpovědnost za jejich ztrátu či poškození.

Omlouvání neúčasti dítěte ve vzdělávání v posledním ročníku předškolního vzdělávání

 

Novela školského zákona stanoví v §34a odst.4 školského zákona podrobnosti omlouvání takto:

„Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání stanoví školní řád.

Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

Školní řád mateřské školy tedy stanoví:

–       časové rozpětí plnění povinného předškolního vzdělávání a to v rozsahu

4 hodin s časem začátku povinnosti od 8 hodin, což je upraveno

v § 1c vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínky pro uvolňování dětí plnících povinné předškolní vzdělávání

–          předem známá absence dítěte: uvolnění dítěte z rodinných důvodů (rodinná dovolená – písemné vyjádření zákonných zástupců minimálně 14 dní dopředu

–          jiné rodinné důvody – max. jeden den v týdnu tj. 16 hod. za měsíc. Dítě bude omluveno z povinné předškolní docházky max. 20%  hodin  povinného předškolního vzdělávání.

–          návštěva jiného zařízení – max. jeden den v týdnu tj. 16 hod. za měsíc.

Rodič podá písemnou žádost k ředitelce mateřské školy. (Žádost se vztahuje  na celý školní rok.)

Rozhodnout o uvolnění dítěte může pouze ředitelka v její nepřítomnosti   zastupující učitelka.

Žádost o uvolnění dítěte

je zapisována do „Omluvného listu“, který je u učitelek ve 2.třídě.

Ohlášení nepřítomnosti dítěte

Začátek nenadálé nepřítomnosti, zákonný zástupce ohlásí  telefonicky na  čísle: 387220854, 733124085, 777671971 popř. osobně učitelkám v mateřské škole.

Směrnice o podávání léků dětem v mateřské škole

Účinnost směrnice: od 1. 9. 2017

1. Podmínky podávaní léků dítěti v mateřské škole

Na základě stanoviska legislativního a právního MŠMT týkajícího se povinnosti pedagogických pracovníků podávat dětem v mateřské škole léky vyplývá, že podávání léků dětem v MŠ není zakázáno v případě akutního stavu, které by dítě ohrozilo na životě (např. alergická reakce, epileptický šok atp.). Povinností škol a školských zařízení při vzdělávání a s ním souvisejících činnostech je podle § 29 odst. 1 a 2 zákona 561/2004 O předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů, vytvářet podmínky pro jejich zdraví, vývoj a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví. Dále pak podle §9 odst. 4, písm. b) zákona č. 20/1966 Sb. O péči a zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů je každý povinen poskytnout nebo zprostředkovat nezbytnou pomoc osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky závažné poruchy zdraví. MŠMT doporučuje, aby při pravidelném užívání léků zákonný zástupce školu o podávání léků písemně požádal a dodal podrobné informace o nezbytném postupu při jejich podávání.

1.1. Povinnosti zákonného zástupce

V případě, že dítěti  hrozí akutní stavy ohrožující dítě na zdraví a životě např. alergická reakce, epileptický šok atp.  Zákonný zástupce podá žádost řediteli mateřské školy, k žádosti dodá vyjádření lékaře a dále je povinen zajistit  u ošetřujícího lékaře dítěte proškolení pedagogických zaměstnanců v oblasti projevů onemocnění a možných komplikací, jakož i o způsobu péče o dítě. Vyjádření lékaře musí obsahovat doporučení k podávání léků a přesné dávkování léků.  Léky musí zákonný zástupce do MŠ doručit osobně, léky musí být v originálním balení, s označením jména dítěte a popisem dávkování.

1.2. Způsobilé osoby k podávání léků

Ředitelka školy určí způsobilou osobu, která je zaměstnancem školy k podávání léků a další osobu, která dítěti podá lék v době nepřítomnosti určené osoby. Jedná se pouze o akutní případy, kdy hrozí dítěti vážná újma na zdraví a životě. Pokud je dítě dlouhodobě medikováno a potřebuje užívat léky v době pobytu v mateřské škole, jeho podávání zajistí zákonný zástupce sám, anebo určí osobu sobě blízkou popř. využije služeb ošetřovatelské péče.

2.2.  Vlastní podávání léků

Zaměstnanec pověřený podáváním léku, popř. další pověřená osoba podá dítěti lék dle pokynů zákonného zástupce a lékaře, zapíše podání léku do záznamu o podání léku. Zapíše čas podání a potvrdí svým podpisem. Krabičku s léky dá zpět na určené místo – mimo dosah dětí. Jedná se pouze o akutní případy!

3. Závěr

Podávání léku dětem v MŠ je zcela mimořádná záležitost. Léky jsou podávány v MŠ jen na základě doporučení lékaře a žádosti zákonných zástupců a to jen v případě, že by se jejich nepodáváním dítě vystavovalo nebezpečí ohrožení života, zdraví a dalšího růstu.

Projevy nebo komplikace přesahující běžný průběh onemocnění a takové komplikace, které již vyžadují odbornou lékařskou pomoc, bude škola řešit přivoláním zdravotní záchranné služby, popř. poskytnutím péče odpovídající zásadám první pomoci (srov. všeobecnou povinnost každého občana poskytnout nebo zprostředkovat nezbytnou pomoc osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky závažné poruchy zdraví – ust. § 9 odst. 4 písm. b) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů).

Při splnění uvedených podmínek nenese škola ani její zaměstnanci právní odpovědnost za případná rizika a komplikace spojená s onemocněním dítěte.

Marie Hofbauerová,

Ředitelka Mateřské školy Hrdějovice

Publikováno v sekci "Dokumenty školy"
RSS 2.0 | Trackback | Comment