Zahájení provozu v mateřské škole

Provoz Mateřské školy Hrdějovice bude zahájen

v  úterý 1. září 2020

Provoz mateřské školy je od 6.00 hod. do 16.30 hod. 

                    Provoz v mateřské škole  bude probíhat dle nastaveného  režimu dne, bude kladen velký důraz na hygienu dětí. Pokud to dovolí počasí, budou děti trávit ve venkovních prostorách školky co nejvíce času.

Žádáme o dodržování hygienických  pravidel:

             Při příchodu do MŠ bude dětem každý den měřena tělesná teplota.

1. Rodiče dětí se nezdržují v areálu školy po dobu delší, než je nezbytně nutná. Dítě doprovází pouze jeden z rodičů.

2. V případě, že dítě vykazuje znaky infekčního onemocnění – rýma, kašel, dušnost, průjem, zvýšená teplota – nesmí být do mateřské školy přijato a to ani v případě, že jde o projevy alergické reakce! Jeví-li dítě znaky infekčního onemocnění nebo projeví-li se tyto příznaky v průběhu dne, bude dítě umístěno do izolace a bude neprodleně kontaktován zákonný zástupce dítěte. Opětovný návrat dítěte do mateřské školy je pak možný až s potvrzením od lékaře, že dítě není infekční –  v případě, že dítě trpí alergiemi, doporučujeme opatřit si toto potvrzení předem.

3.  Dále prosíme rodiče a další osoby, kteří na sobě pociťují příznaky infekčního onemocnění, aby do areálu školy nevstupovali.

Co s sebou do školky:

  •                    Děti budou vybaveny označenou igelitovou taškou (ne batůžky!), kam se vejde  oblečení, které si chtějí vzít domů, aby se zamezilo záměně oblečení nebo jeho společného hromadění na jednom místě. Rodiče počet svršků a jiných věcí omezí na nezbytně nutné, které bude dítě ten den potřebovat vzhledem k počasí.
  •                 Každé dítě přinese roušku v uzavřeném a podepsaném  igelitovém sáčku. Ten bude předán učitelce první den nástupu dítěte do MŠ.
  •                Každý den si dítě bude nosit do MŠ podepsanou čistou plastovou láhev (s pítkem),která mu bude během dne dle potřeby doplňována (pitný režim).

Plyšové popřípadě jiné hračky z domova jsou v této době nepřípustné!

       Apelujeme na rodiče k 100% odpovědnosti a ohleduplnosti ke svému dítěti, ostatním dětem, ale i ke všem, kteří se podílí na chodu MŠ. V případě onemocnění na straně zaměstnanců budeme nuceni provoz omezit, nebo úplně přerušit.

                    Při první návštěvě v mateřské škole bude  zákonný zástupce seznámen s hygienickými pravidly v mateřské škole a podepíše, že byl s těmito pravidly seznámen.

                          Tato pravidla  platí  do odvolání (dokud nebudou upřesněna  MŠMT a Ministerstvem zdravotnictví ČR., krajskou hygienickou stanicí) 

 

Marie Hofbauerová, ředitelka mateřské školy

V Hrdějovicích  30.8.2020

 

 

Publikováno v sekci "AKTUALITY"
RSS 2.0 | Trackback | Comment