Provoz Mateřské školy Hrdějovice do konce školního roku  

Provoz Mateřské školy Hrdějovice do konce školního roku

 

                           Provoz bude z důvodu personálního zajištění omezen na jednu třídu (24  dětí) v rozmezí od 6.30 h – 16.30h.

                Na ranní směnu nastupují dvě učitelky z důvodu dodržení hygienických opatření, která jsou vydána MŠMT –  (přijímání dětí, ranní filtr, hygiena, desinfekce, dohled nad dětmi ve třídě a vyřizování případných telefonických hovorů atd.….)

Odpolední směna bude zajištěna jednou učitelkou a školnicí

Provoz v mateřské škole bude zaměřen na bezpečnost dětí.  Bude kladen velký důraz na hygienu dětí.

Převážnou část dne, pokud to dovolí počasí, budou děti trávit ve venkovních prostorách školky.

Tato pravidla mohou být doplněna nebo zpřísněna dle nařízení MŠMT a Ministerstva zdravotnictví ČR.

 

Příchod do MŠ

Minimalizovat velké shromáždění osob před školkou, dodržovat rozestupy min. 2m.   Rodiče zazvoní a předají před vchodem dítě učitelce, která je povinna provést ranní filtr a změřit dítěti teplotu. Rodiče i děti jsou povinni při vstupu do areálu MŠ mít ochranu dýchacích cest, při předání dítěte, doprovod roušku dítěte odnese.

 

Odchod z MŠ – předávání dětí bude probíhat v odpoledních hodinách od  14,15hod. do 16,30hod. buď na školní zahradě, nebo před vchodem do MŠ. Děti budou vybaveny označenou igelitovou taškou (ne batůžky!), kam se vejde  oblečení, které si chtějí vzít domů, tašky budou uloženy v pergole MŠ z důvodu, aby se zamezilo záměně oblečení nebo jeho společného hromadění na jednom místě. Rodiče počet svršků a jiných věcí omezí na nezbytně nutné, které bude dítě ten den potřebovat vzhledem k počasí. Plyšové popřípadě jiné hračky z domova jsou v této době nepřípustné.

V případě, že dítě bude odcházet domů po obědě, bude tato skutečnost nahlášena ráno rodičem, při předání dítěte. Předání proběhne od 12, 00hod. do 12,15hod.  před vchodem do MŠ.

                      Každý den si dítě bude nosit do MŠ čistou plastovou láhev (s pítkem), která mu bude doplňována při pobytu venku –  pitný režim.

Při podezření na možné příznaky COVID -19:

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID 19 – zvýšená tělesná teplota, kašel, rýma, ztráta chuti a čichu a jinými příznaky) nesmí do školky vstoupit! Pokud během dne dítě vykazuje některý z příznaků, bude umístěno do samostatné místnosti a bude neprodleně informován zákonný zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte z MŠ. O podezření se bude informovat spádová hygienická stanice. Dokud nebude známý zdravotní stav indisponovaného dítěte (výsledky testu na COVID 19) nastává povinnost, jak pro děti, tak pro personál po tuto dobu nosit v MŠ ochranu dýchacích cest. Z tohoto důvodu bude mít každé dítě v MŠ u učitelky své 2 roušky v uzavřeném, podepsaném igelitovém sáčku, které budou označeny jménem a uloženy v uzavíratelném igelitovém pytlíku. Ten bude předán učitelce první den nástupu dítěte do MŠ.

Pokud dítě trpí alergií na jarní pyly a není tedy možno posoudit, zda se jedná o nemoc či alergii, mělo by být na rodiče apelováno, aby dítě s akutními alergickými příznaky nechali raději doma. (alergie bude brána v úvahu pouze u dětí, které mají záznam od lékaře o alergii uveden v evidenčním listu).

 

 

Stejný postup při příznacích onemocnění COVID 19 platí i pro všechny zaměstnance MŠ. V této době není možné praktikovat v rámci zachování chodu MŠ přecházení jakéhokoli příznaku nemoci. Proto apelujeme na rodiče k 100% odpovědnosti a ohleduplnosti ke svému dítěti, ostatním dětem, ale i ke všem, kteří se podílí na chodu MŠ. V případě onemocnění na straně zaměstnanců budeme nuceni provoz omezit, nebo úplně přerušit.

Upozorňuji, že z hygienických důvodů nelze vydávat obědy do přinesených nádob !

                           Při první návštěvě v mateřské škole je zákonný zástupce dítěte povinen předat učitelce:      – vyplněné a podepsané „Čestné prohlášení“

–  podepsané poučení o „Provozu mateřské školy do konce školního roku“

– uzavíratelný, podepsaný  igelitový sáček se dvěma rouškami

– čistou podepsanou láhev (s pítkem)

Marie Hofbauerová, ředitelka mateřské školy

V Hrdějovicích  18.5.2020

Publikováno v sekci "AKTUALITY"
RSS 2.0 | Trackback | Comment